Ochrana osobních údajů a spotřebitelské spory


Identifikace

Společnost Svatební salon Petry Urubové s.r.o., IČO: 055 28 101, se sídlem Nerudova 330/4, Holešov, PSČ 769 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95914 je správcem (dále jen „Správce„) osobních údajů, a to při výkonu předmětu podnikání, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších platných právních předpisů (dále jen „Zákon“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobníchúdajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecnénařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje

Správce zpracovává následující osobní údaje

 • jméno a příjmení;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • e-mail;
 • IČO;
 • DIČ;
 • pracovní zařazení;
 • členství v orgánu právnické osoby;
 • údaje bankovního spojení;
 • IP adresa a cookies;
 • jiné osobní údaje požadové podle příslušných právních předpisů či ustanovení smlouvy;
  (dále jen „Osobní údaje„).

Účely zpracování Osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a způsoby reflektujícími níže uvedené účely zpracování:

 • plnění právních povinností uložených Správci příslušnými právními předpisy;
 • plnění příslušných smluv uzavřených Správcem;
 • zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek;
 • zajištění ochrany oprávněného zájmu Správce;
 • zajištění ochrany oprávněného zájmu třetí osoby;
  (dále jen „Účely„).

Způsoby zpracování Osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně v rámci elektronických a informačních systémů a databází Správce, jakož i manuálně v listinné podobě, a to osobami pověřenými Správcem po dobu:

 • uvedenou v příslušnému souhlasu k zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek;
 • nezbytnou pro splnění příslušných právních povinností uložených Správci příslušnými právními předpisy;
 • nezbytnou pro plnění příslušných smluv uzavřených Správcem, tj. po dobu trvání takového smluvního vztahu a po dobu 10 (deseti) let od jeho ukončení.

Práva subjektu údajů

Každá fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, má právo:

 • kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, a to buď písemným prohlášením doručeným na výše uvedenou adresu sídla Správce, a/nebo prostřednictvím e-mailu na adresu Správce: info-karolinak@email.cz, a/nebo osobně v sídle Správce;
 • být zapomenuta (právo na vymazání Osobních údajů);
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
 • požadovat od Správce informace, jak je s jejími Osobními údaji nakládáno;
 • obdržet své Osobní údaje ve strojově čitelném a přenositelném formátu k jejich přenosu;
 • přístupu k Osobním údajům a právo na jejich opravu nebo aktualizaci;
 • podat příslušnou stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz níže), pokud má pochybnosti, že Správce nedodržuje ustanovení Zákona či GDPR;
 • požadovat po Správci omezení zpracování Osobních údajů.

Fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, a která uplatnila vůči Správci svá práva (viz výše), bere na vědomí, že uplatnění uvedených práv bude vyřízeno ze strany Správce, a to nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od jejich uplatnění vůči Správci.

Subjekt údajů rovněž bere na vědomí, že o vyřízení bude informován na kontaktní či e-mailové adrese, kterou Správci sdělí.

Pro případ, že výše uvedená jednoměsíční lhůta nemůže být ze strany Správce dodržena, bude příslušná osoba informována, a to tak, že tato lhůta bude prodloužena o další 2 (dva) měsíce, včetně důvodu takovéhoto prodloužení.

Subjekt údajů, který uplatnil svý výše uvedená práva bere na vědomí, že pokud uplatnění těchto práv bude zjevně nepřiměřené či nedůvodné, zejména proto, že se takové uplatnění práv bezdůvodně opakuje, může Správce požadovat přiměřený poplatek, nebo informovat takovouto osobu o odmítnutí žádosti o uplatnění jejích výše uvedených práv, včetně odůvodnění takovéhoto postupu.

Zpracovatelé

Správce je oprávněn pověřit třetí osoby zajištěním zpracování Osobních údajů pro realizaci Účelů.

Pro Správce jsou Osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu a době zpracovávány konkrétními zpracovately, s nimiž Správce uzavřel smlouvy o zpracování Osobních údajů, které zaručují, že ke konkrétním Osobním údajů budou mít přístup pouze určené osoby (např. zaměstnanci), a to pouze za konkrétním Účelem při zachování mlčenlivosti a všech technických a bezpečnostních opatření.

Technické a bezpečnostní zabezpečení Osobních údajů

Správce výslovně prohlašuje, že v souladu s nařízením GDPR a Zákonem uskutečnil veškerá dostupná a nezbytná organizační, technická a bezpečností opatření tak, aby bylo zabráněno narušení zabezpečení Osobních údajů, a to aby se předešlo neoprávněnému nakládání s Osobními údaji v tom nejširším slova smyslu.

Osobní údaje jsou zejména šifrovány, zabezpečeny heslem, střeženy, ukládány do zabezpečených úložných prostor či zálohovány, a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.

Předávání Osobních údajů do třetích zemí

Subjekty údajů jsou zde Správcem informovány o záměru Správce předávat příslušné Osobní údaje zpracovatelům do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, a to konkrétně zpracovateli Osobních údajů se sídlem na území Spojených států amerických (The Rocket Science Group, LLC, – provozovateli služby MailChimp). Zabezpečení Osobních údajů při jejich předávání je založené na rozhodnutí Komise EU o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů (viz https://www.uoou.cz/predavani-zalozene-na-rozhodnuti-o-odpovidajici-urovni-ochrany-osobnich-udaju/ds-5065/p1=5065). Správce příslušné Osobní údaje předává za Účelem zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek svým zákazníkům.

Dozorčí orgán

Dodržování příslušných povinností Správce podle Zákona a nařízení GDPR je dohlíženo ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, sídlo Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz.

Účinnost

Tyto podmínky ochrany osobních údajů zákazníků Správce jsou účinné od dne účinnosti nařízení GDPR, tj. od 25.5.2018.

Poslední aktualizace: 25.5.2018


Spotřebitelské spory

V případě, že dojde mezi společností a uživatelem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudníhořešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

NAPIŠTE NÁM

Chcete si domluvit zkoušku šatů? Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám a my Vám slibujeme, že se Vám ozveme, co nejdříve to bude možné.
Pokud se Vám nechce čekat, můžete nám zavolat 🙂
, Construction Below Page

Otevírací doba:

úterý/čtvrtek
13:00 – 17:00

Zkoušení šatů podle dohody i mimo otevírací dobu.

, Construction Below Page

Kontakt:

(+420) 734 399 129

info-karolinak @ email.cz

, Construction Below Page

Navštivte nás:

Nerudova 330/4
769 01 Holešov
Zlínský kraj

, Construction Below Page

Kontaktní osoba:

Petra Urubová

, Construction Below Page

Bankovní spojení:

9683980001/5500 Raiffeisenbank

, Construction Below Page

Svatební salon Petry Urubové s.r.o.

IČO 05528101

, Construction Below Page

Sídlo společnosti

Svatební salon Petry Urubové s.r.o.
IČO:055 28 101

Nerudova 330/4
769 01 Holešov
Zlínský kraj

C 95914 vedená
u Krajského soudu v Brně

Ochrana osobních údajů a spotřebitelské spory

K přečtení zde

POSLAT EMAIL

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram